Island nepatří mezi členské státy Evropské unie, avšak otázka volného pohybu pracovních sil je řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Občanům České republiky je dovoleno přijet a hledat zaměstnání na Islandu bez jakýchkoli speciálních pracovních povolení.

Island: Žádná práce „na černo“

Islandští zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zaměstnat uchazeče z Česka (a jiných vyjmenovaných států), jsou povinni informovat o tom islandské Ředitelství práce v průběhu deseti dnů a s tím předložit i kopii pracovní smlouvy a příslušné osobní informace o zaměstnanci. Ředitelství práce má právo uložit finanční pokutu zaměstnavateli, který ho opomine informovat v souladu s islandským  Zákonem o zaměstnanosti národů.

Povinná registrace

Před zahájením zaměstnání na Islandu je vyžadován průkaz totožnosti – doporučuje se cestovní pas platný min 90 dní ode dne odjezdu. Dále si zažádejte o Personal identification number (kennitala) a registrujte svou adresu.

 • S touto registrací můžete zažádat o daňovou kartu. Pokud máte přihlášen trvalý pobyt, toto číslo vám zůstává na delší čas. Občané Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru žijící a pracující na Islandu, mají stejná práva a povinnosti jako občané této země.
 • Do doby tří měsíců mohou občané EU/Evropského hospodářského prostoru volně hledat práci či podnikat na tomto území.

(Detailnější informace o pracovním právu na Islandu naleznete v příručce Icelandic Labour Law handbook.)

Hodláte-li na Islandu pobývat déle než tři měsíce, musíte se zaregistrovat. Registrační formulář je k dispozici na Národním registru nebo na policejní stanici.

 • Každou změnu bydliště jste povinni ihned oznámit Národnímu registru.
 • Na základě registrace obdržíte identifikační číslo (kennitala). Toto číslo je mimo jiné také nezbytné pro získání daňové karty i pro otevření bankovního účtu.
 • V případě pobytu přesahujícího 90 dní si musíte během této lhůty vyřídit povolení k pobytu na imigračním úřadě v Reykjavíku.
 • V žádosti se uvádí mimo jiné i důvod, proč o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.), na základě kterého imigrační úřad rozhodne o udělení povolení nebo žádost zamítne. K žádosti musíte přiložit cestovní pas, dvě fotografie, a potvrzení o zdravotním pojištění.

Více informací žádejte na Generálním konzulátu Islandské republiky v ČR.

Uznávání pracovních kvalifikací

 1. Akademické uznávání: Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením. Bližší informace poskytne islandské Informační středisko pro uznávání kvalifikací (NARIC).
 2. Profesní uznávání: Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

Regulovaná povolání

Pokud jste již rozhodnuti na Islandu pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není na Islandu regulované.

 1. Neregulovaná povolání: Není-li vámi vybrané povolání na Islandu regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Islandu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.
 2. Regulovaná povolání: Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Islandu stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí například stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.
  Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost na Islandu regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Eures Island

Při hledání zaměstnání prostřednictvím sítě EURES není nutné ovládat islandštinu, jelikož Eures poradci hovoří anglicky i některými skandinávskými jazyky.

 • EURES Island www.eures.is/

Dříve než oslovíte EURES poradce na Islandu, měl by jste svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice nebo se nejprve seznámit s nabídkou volných míst pro neislandsky mluvící uchazeče, která je zveřejňovaná na evropském portále pracovní mobility.

Veřejné služby zaměstnanosti

Islandské veřejné služby zaměstnanosti (Vinnumalastofnun) poskytují zájemcům možnost zažádat o zaměstnání přes internet a to vyplněním příslušné žádosti na svých internetových stránkách.  Naleznete zde také úplný seznam kontaktů na všechny úřady práce.

Soukromé zprostředkovatelské agentury

Soukromé zprostředkovatelské agentury se zaměřují především na výběr vysoce kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, u kterých je znalost islandštiny podmínkou. Registrovat se můžete bez poplatku. Seznam agentur je k dispozici ve „Zlatých stránkách“  nebo na stránkách veřejných služeb zaměstnanosti. Většina těchto agentur provozuje své stránky i v anglické verzi. Při osobní návštěvě je doporučováno vzít si s sebou životopis, průvodní dopis, doklad o vzdělání, získané certifikáty a reference.

Denní tisk

Většina islandských novin zveřejňuje i nabídku volných míst. Nejvýznamnější noviny jsou:

 • Morgunblaðið
 • Fréttablaðið
 • a DV .

Příloha zaměstnání vychází v sobotních Morgunblaðið.

Odbory

Místní odbory poskytují informace týkající se současných vývojových trendů v zaměstnanosti v různých oborech a také rady, kde začít hledat zaměstnání. Více na www.efling.is/, www.vr.is/, www.asi.is/, www.matvis.is/.

Sezónní zaměstnání

Sezónní zaměstnání se týká především sezónních letních prací na farmách. Nabídku volných míst naleznete v databázi EURES nebo na internetových stránkách www.nordjobb.net/. Doporučuje se o zaměstnání žádat s dostatečným předstihem.

Samostatně výdělečná činnost

Chcete-li vykonávat samostatně výdělečnou činnost, informace k této problematice jsou k dispozici na islandském Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ředitelství financí. Užitečné informace pro podnikatele se dají také nalézt v českém jazyce na www.euroinfocentrum.cz/ nebo businessinfo.cz/.

Spekulativní žádost o zaměstnání

Pokud plánujete zaslat spekulativní žádost o zaměstnání některé islandské společnosti, jejich adresy jsou k dispozici v islandských „Zlatých stránkách“ (www.gulalinan.is/).

Zdroj: Portál MPSV a EURES

Ilustrační foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.